ANBI-status

Stichting Jan Kruis Collectie heeft de ANBI-status

Het werk van Jan Kruis is onderdeel geworden van het Nederlands Cultuurgoed.
De Stichting heeft dan ook tot doel de collectie van Jan Kruis in de breedste zin van het woord in de toekomst voor een groot publiek toegankelijk te maken en te behouden.

Doelstelling:
1. Het beheren, in standhouden en conserveren van de collectie, te weten alle materiele kunstuitingen, bijbehorende memorabilia en de intellectuele eigendomsrechten (voorzover daartoe niet anderen gerechtigd zijn)
2. Zorgen dat de collectie ondeelbaar blijft.
3. Het zo breed mogelijk toegankelijk maken van de collectie voor het publiek, met inachtneming van de ondeelbaarheid.
4. Het in bruikleen geven van de collectie aan de meest geëigende instantie(s), met inachtneming van de ondeelbaarheid.
5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Het werk van Jan Kruis is onderdeel geworden van het Nederlands Cultuurgoed. De Stichting Jan Kruis Collectie heeft dan ook de strategie de collectie van Jan Kruis in de breedste zin van het woord in de toekomst voor een groot publiek toegankelijk te maken en te behouden. Het werk van Jan Kruis is veelal ontleend aan de gewone dagelijkse Nederlandse gezinssituaties, waar veel mensen zich in herkennen. Het doel is om deze herkenning te bewaren en toegankelijk te maken voor een breed publiek.
De stichting heeft in haar beleid drie fases onderscheiden: De aanloopfase, de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase.
De aanloopfase bestaat voornamelijk uit het verwerven van start en wervingskapitaal, het verzamelen en definiëren van de collectie en het catalogiseren van de collectie.
In de voorbereidingsfase zal het eigendom van de collectie worden overdragen aan de Stichting Jan Kruis Collectie en zal er actief aan fondsenwerving worden gedaan en (potentiële) subsidiegevers en sponsoren worden benaderd.
In de uitvoeringsfase zal de grootste aandacht uitgaan naar het inrichten van de tentoonstellingsruimte(n) en publicitaire werkzaamheden.
De stichting heeft het doel de collectie in 2017 open te stellen voor het publiek in een daarvoor ingerichte ruimte, bij voorkeur samen met nog te ontwikkelen van nieuwe producten die het werk van de Stichting Jan Kruis Collectie en het gedachtegoed van Jan Kruis ondersteunen.

URL
www.jankruiscollectie.nl

Naam van de instelling
Stichting Jan Kruis Collectie

KvK-nummer
61537632

RSIN
854380978

Postadres
Meeuwerderweg 37-A
9724 EM  Groningen
050 31 84 487
info@jankruiscollectie.nl

Statuaire bestuurssamenstelling
Voorzitter: J.A. (Andrea) Kruis
Penningmeester: A.J. (John) Croezen
Secretaris: J.A.M. (Jos) van Waterschoot

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De Stichting heeft geen directie en personeel in dienst.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteit(en)
De leden van de stichting zijn bekend en het bestuur is aangesteld. De stichtingsakte met bijbehorende statuten zijn opgemaakt en vastgesteld. Het bestuur heeft het beleidsplan goedgekeurd en er zijn stappen ondernomen om het beleid ten uitvoer te brengen.
Er is gesproken met vertegenwoordigers van potentiële eigenaren van tentoonstellingsruimten. Er is een aanvang gemaakt met het uitzoeken en catalogiseren van de collectie. Er is een creatief plan gemaakt voor de inrichting van de tentoonstellingsruimten.

Balans en staat van baten en lasten, met toelichting
Op dit moment heeft de stichting geen activa noch passiva. Het kapitaal van de stichting is verankerd in de uitgebreide collectie van het werk van Jan Kruis.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording kan worden onderverdeeld in drie fases:

Fase 1: Aanloopfase
Inkomsten
De activiteiten van de stichting zijn nog in de startfase en hebben zodoende nog geen inkomsten opgeleverd. Een begin met het genereren van inkomsten zal gemaakt worden met fondsenwerving en verwerven van donaties. Deze activiteiten starten in juli 2015.

Kosten
De kosten in deze fase richten zich op stichtingskosten, o.a. kosten notaris, Kamer van Koophandel en bancaire kosten, publicitaire kosten, zoals kosten voor het opzetten van de website inventarisatiekosten ten behoeve van de collectie, opslagkosten ten behoeve van de collectie en onderhoudskosten aan de collectie, zoals herstel- en restauratiekosten, inlijsten van diverse werken en het anderszins geschikt maken van de collectie voor het tentoonstellen.

De volgende opstelling geeft een indicatie van deze kosten:

Begroting

Stichtingskosten € 500,-
Publicitaire kosten € 2.500,-
Catalogiseren € 1.250,-
Opslagkosten (jaarlijks) € 3.000,-
(huur klimaatneutrale en droge
ruimte vanaf juli 2015)
Eerste fase herstel- en restauratiekosten € 9.500,-
(tevens voorbereidingskosten voor het
tentoonstellen van de werken)
Overige beheerkosten € 2.500,-
(niet nader gespecificeerd)

Fase 2: Actieve fase
In deze fase zal de stichting zich stelselmatig onder de aandacht brengen bij het grote publiek. Tevens zal de stichting haar doelstelling uitdragen in allerlei publicitaire uitingen, waaronder een groot deel via sociale media.
De stichting zal zich in deze fase toeleggen op actieve fondsenwerving,( o.a. Voor de Kunst, subsidieaanvragen). Het samenstellen van een catalogus en het in kaart brengen van mogelijke tentoonstellingsruimtes en – middelen.

Fase 3: Tentoonstellingsfase
In deze fase zal de stichting zich toeleggen op het in bruikleen geven van de collectie aan bedrijven c.q. instellingen die de collectie tentoon willen stellen. Deze fase zal o.a. kosten met zich meebrengen in de vorm van aankleding van de beoogde ruimtes, verzekeringen, het opstellen van contracten, vervoerskosten etc.

Verantwoording
De stichting zal aan het eind van elk jaar verantwoording afleggen aan haar donateurs, door een verantwoording van inkomsten en uitgaven te publiceren op haar website. De cijfers zullen aan het eind van het eerste kwartaal van het opvolgend jaar beschikbaar worden gesteld (dus: cijfers over 2015 gepubliceerd voor eind maart 2016).

Donaties:
Hoe kunt u ons steunen?

  • Als individu kunt u een eenmalige donatie doen.
    Dat kan door een email te sturen naar info@jankruiscollectie.nl, wij nemen dan contact met u op.
  • Als bedrijf kunt u vanuit maatschappelijke betrokkenheid een donatie doen. In veel gevallen is een dergelijke donatie aftrekbaar voor de winstbelasting
  • U kunt ook ‘Vriend’ worden van de stichting Jan Kruis Collectie. U doneert per jaar een klein bedrag en ontvangt van de stichting vier keer per jaar de Nieuwsbrief waarmee u op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen. Op het moment dat de collectie tentoon wordt gesteld wordt u uitgenodigd voor de opening.

U kunt zich als ‘vriend’ aanmelden door een mail te sturen aan: vrienden@jankruiscollectie.nl.

Ook kunt u zich per post aanmelden:
Stichting Jan Kruis Collectie
Meeuwerderweg 37-A
9724 EM  Groningen

Bij voorbaat hartelijk dank!